• Soumyajyoti Chatterjee (PhD student)
  • Manoj Kumar (PhD student)
  • S. Karthika (PhD student)
  • Bipul Biswas (PhD student)
  • Aakash Sharma (PhD student)
  • Prophesar Kamdi (PhD student, co-advised with Ashish Orpe)  
  • Anees Khan (Post-doc) 
  • Sudhakar Shrivastava (PA)
  • Kaivalya Borwankar (PA)